infograhphic. ozduhoc

nhung_phat_minh_khoa_hoc_thu_vi_lien_quan_den_tre_em

6 phát minh ấn tượng của năm 2014

Những phát minh về khoa học và công nghệ vô tình đã làm cho nhịp sống trở nên hiện đại, tiện nghi hơn thậm chí...

Trong Chia sẻ | 3 năm trước | 0

mashable_infographic_graphics-facebook-numbers-1734961976-1131529665

Người ta nghĩ như thế, còn bạn nghĩ sao?

Bạn nằm trong số phần trăm thứ mấy?   Ozduhoc St

Trong Chia sẻ | 3 năm trước | 0